ATTEND EVENT


Pick Event Date:

STHALAM NEW SONG# RAGAM PLAY SONG ராகம் பாடல்
Event ID: 276Name:Sumati Gopal Akhand Thiruppugazh SessionSongs: 129
1 (Page#) nAttai MURUGA MURUGA நாட்டை முருகா முருகா
1 nAttai Kaithala Niraikani நாட்டை கைத்தல நிறைகனி
2 nAttai / mOhanam pakkarai vichithramaNi நாட்டை / மோஹனம் பக்கரை விசித்ரமணி
3 hamsadhwani / Anandhabhairavi umbartharu dhEnumaNi ஹம்ஸத்வனி / ஆனந்தபைரவி உம்பர்தருத் தேநுமணி
7 (Page#) vinAyakar nAmAvaLi விநாயகர் நாமாவளி
ThirupparankunRam 6 sAvEri unaith dhinanthozhu சாவேரி உனைத் தினம்
ThirupparankunRam 9 hindhOLam sandhadham bandhath ஹிந்தோளம் சந்ததம் பந்த
ThirupparankunRam 10 Anandhabhairavi Thadakkai Pangayam ஆனந்தபைரவி தடக்கைப் பங்கயம்
ThiruchendUr 11 hindhOLam andhakan varundhinam ஹிந்தோளம் அந்தகன் வருந்தினம்
ThiruchendUr 17 husEni iyalisaiyi luchitha ஹுஸேனி இயலிசையி லுசித
ThiruchendUr 20 valaji / panthuvarALi eVinai nErvizhi வலஜி / பந்துவராளி ஏவினை நேர்விழி
ThiruchendUr 23 kAvadichindhu kaNdumozhi kombu காவடிச்சிந்து கண்டுமொழி கொம்பு
ThiruchendUr 27 karaharapriyA kombanai yArkhAdhu கரஹரப்ரியா கொம்பனை யார்காது
ThiruchendUr 28 surutti chEma kOmaLa சுருட்டி சேமக் கோமள
ThiruchendUr 29 bhImpLAs thaNdE nuNdE vaNdAr பீம்ப்ளாஸ் தண்டேனுண்டே வண்டார்
ThiruchendUr 34 thOdi / atAnA thondhi sariya தோடி / அடாணா தொந்தி சரிய
ThiruchendUr 35 jOnpuri thOlodu mUdiya ஜோன்புரி தோலொடு மூடிய
ThiruchendUr 38 bAgEsrI nilayAp poruLai பாகேஶ்ரீ நிலையாப் பொருளை
ThiruchendUr 43 sankarAnandhapriyA pUraNa vAra khumba சங்கரானந்தப்ரியா பூரண வார கும்ப
ThiruchendUr 53 khAmbOdhi / sahAnA variyAr karungkaN காம்போதி / சஹானா வரியார் கருங்கண்
ThiruchendUr 54 yamunA kalyANi vindhadhi nooRi யமுனா கல்யாணி விந்ததி னூறி
ThiruchendUr 55 mANd viRalmAra naindhu மாண்ட் விறல்மார னைந்து
Pazhani 57 chakravAham apakhAra nindhai சக்ரவாஹம் அபகார நிந்தை
Pazhani 59 bowLi avanithani lEpi Randhu பௌளி அவனிதனி லேபி றந்து
Pazhani 60 mOhanam / nAttakurinji Arumugam Arumugam மோஹனம் / நாட்டக்குறிஞ்சி ஆறுமுகம் ஆறுமுகம்
Pazhani 61 saurAshtram ulagapasu pAsa சௌராஷ்டிரம் உலக பசுபாச
Pazhani 66 mOhanam kariya periya மோஹனம் கரிய பெரிய
Pazhani 68 vijayanAgari karuvinuru vAgi விஜயநாகரி கருவின் உருவாகி
Pazhani 71 jOnpuri / sankarAbharaNam sivanAr manangkuLira ஜோன்புரி / சங்கராபரணம் சிவனார் மனங்குளிர
Pazhani 72 valaji chIyudhira mengu வலஜி சீயுதிரமெங்கு
Pazhani 73 hamsanAdham chIR lasadanvinai ஹம்ஸநாதம் சீறல் அசடன்
Pazhani 77 hamIr kalyANi thamaru mamaru ஹமீர்கல்யாணி தமரும் அமரும்
Pazhani 80 bhairavi thimira vudhathi பைரவி திமிர வுததி
Pazhani 84 chArukEsi pudavik kaNithuki சாருகேசி புடவிக் கணிதுகி
Pazhani 85 panthuvarALi bOdha kantharu பந்துவராளி போத கந்தரு
Pazhani 86 kEdhAra gauLai manakkavalai yEdhu கேதார கௌளை மனக்கவலை யேது
Pazhani 87 behAg mUlangkiLa rOruru பெஹாக் மூலங்கிளர் ஓருருவாய்
Pazhani 88 subha panthuvarALi mUla mandhira சுபபந்துவராளி மூல மந்திர
Pazhani 89 ranjani vachanamiga vERRi ரஞ்சனி வசனமிக வேற்றி
SwAmimalai 96 malaya mArutham endhath thikayinum மலயமாருதம் எந்தத் திகையினும்
SwAmimalai 101 yamunA kalyANi kaRaipadumu dambi யமுனா கல்யாணி கறைபடுமு டம்பி
SwAmimalai 102 bhImpLAs khAmiyath thazhundhi பீம்ப்ளாஸ் காமியத் தழுந்தி
SwAmimalai 104 kalyANi charaNa kamalAlayaththai கல்யாணி சரணகம லால யத்தை
SwAmimalai 106 sunAdha viNodhini jegamAyai yuRRe சுநாத வினோதினி செகமாயை யுற்றெ
SwAmimalai 107 Anandhabhairavi theruvinil nadavA ஆனந்தபைரவி தெருவினில்
SwAmimalai 110 hamsAnandhi niraimathi mugamenu ஹம்ஸானந்தி நிறைமதி முகமெனு
SwAmimalai 111 kApi pAthi mathinadhi pOthu காபி பாதிமதி நதி போது
SwAmimalai 112 amirthavarshiNi makara kEdha naththa அமிர்தவர்ஷிணி மகர கேத னத்த
Thiruthanikai 115 nAdha nAmakriyA / shanmugapriy harahara sivanari நாதநாமக்ரியா / ஷண்முகப்ரியா அரகர சிவனரி
Thiruthanikai 117 asAvEri irumalu rOga muyalgan அஸாவேரி இருமலு ரோக முயலகன்
Thiruthanikai 120 lalithA uyyagnA naththuneRi லலிதா உய்ய ஞானத்து நெறி
Thiruthanikai 125 hamsAnandhi Edhu budhdhi aiyA ஹம்சானந்தி ஏது புத்தி ஐயா
Thiruthanikai 136 sahAnA / senjurutti nilayAtha samuddhiramAna ஸஹானா / செஞ்சுருட்டி நிலையாத சமுத்திர
Thiruthanikai 137 sindhubhairavi ninaiththa theththanaiyiR சிந்துபைரவி நினைத்ததெத்தனயில்
Rathnagiri 148 Anandhabhairavi bhakthiyAl yAnunai ஆனந்தபைரவி பக்தியால் யானுனை
KadhirkhAmam 150 khAmbOdhi udukkath thukilvEnu சக்ரவாஹம் உடுக்கத் துகில்வேணு
KadhirkhAmam 151 chakravAham edhiri lAtha bhakthi சக்ரவாஹம் எதிரி லாத பத்தி
Kayilaimalai 160 atANA bhumiyadhniR prabhuvAna அடாணா புமியதனிற் ப்ரபுவான
KundruthORAdal 161 pUrvikalyANi athirum kazhal பூர்வி கல்யாணி அதிருங் கழல்
KongaNagiri 165 manOlayam aingaranai yoththamana மனோலயம் ஐங்கரனை யொத்தமன
ThiruchirAppaLLi 172 Anandhabhairavi dhavaLa rUpa (kuvaLai pUsal) ஆனந்தபைரவி தவள ரூப (குவளை பூசல்)
ThiruchirAppaLLi 176 pUrvikalyANi vAsiththuk kANoNAthathu பூர்வி கல்யாணி வாசித்துக் காணொ
ThiruchengOdu 180 bhImpLAs baththarga Napriya பீம்ப்ளாஸ் பத்தர் கணப்ரிய
ThiruvEngadam 185 brindhAvana sArangA saravaNa bhavanidhi பிருந்தாவன சாரங்கா சரவண பவநிதி
ThiruvEngadam 186 shanmugapriyA sAnthamil mOgaveri ஷண்முகப்ரியா சாந்தமில் மோகவெரி
VaLLIyUr 193 atANA allil nErumi அடாணா அல்லில் நேருமின்
VinAyakamalai (PillayArpatti) 194 Anandhabhairavi saravaNa jAdhA ஆனந்தபைரவி சரவண ஜாதா
VirAlimalai 195 manOlayam ilAbamil polAvurai மனோலயம் இலாபமில் பொலாவுரை
VirAlimalai 196 bhairavi aindhu bhUthamum பைரவி ஐந்து பூதமும்
VirAlimalai 202 mANd mAlAsai kOba மாண்ட் மாலாசை கோப
AvinAsi 204 kApi iRavAmaR piRavAmal காபி இரவாமற் பிறவாமல்
EzhukarainAdu 212 manOlayam virakaRa nOkkiyu மனோலயம் விரகற நோக்கியும்
KAsi 218 chandrakauns dhAra Nikkadhi சந்த்ரகௌன்ஸ் தார ணிக்கதி
KAsi 219 sArangA vEzha muNda சாரங்கா வேழ முண்ட
SIrkAzhi 233 jOnpuri Unaththasai thOlkaL ஜோன்புரி ஊனத்தசை தோல்கள்
SIrkAzhi 234 rAga mAligai charuvi yikazhndhu ராக மாலிகை சருவி இகழ்ந்து
SIrkAzhi 236 panthuvarALi pUmAdhura mEyaNi பந்துவராளி பூமாதுர மேயணி
ThirunaLLARu 246 yadhukula khAmbOdhi pachchaiyongiri pOliru யதுகுல காம்போதி பச்சையொண்கிரி போலிரு
ThiruppAndikodumudi 251 mANd iruvinaip piRavi மாண்ட் இருவினைப் பிறவி
ThiruppukkoLiyUr 252 dEsh pakkuva vAchAra தேஷ் பக்குவ ஆச்சார
ThiruvAdAnai 265 rAga mAligai UnAru mutpiNiyu ராக மாலிகை ஊனாரு முட்பிணியு
ThiruvArUr 266 sriranjani nIthAn eththanayAlum ஶ்ரீரஞ்சனி நீதானெத் தனையாலும்
ThiruvIzhimizhalai 274 amirthavarshiNi eruvAi karuvAi அமிர்தவர்ஷிணி எருவாய் கருவாய்
ThiruvenjamAkkUdal 275 sudhdha dhanyAsi vaNdupOR chArath சுத்த தன்யாசி வண்டுபோற் சாரத்
Madhurai 296 shanmugapriyA nI thaththuvamAki ஷண்முகப்ரியா நீ தத்துவமாகி
MAyApuri 298 panthuvarALi sikaramarundha vAzhvathu பந்துவராளி சிகரமருந்த வாழ்வது
VeLLikaram 314 mAyA mALava gauLai Sikarikal Idiya மாயா மாளவ கௌளை சிகரிகள் இடிய
Podhu pAdalkaL 323 karaharapriyA agaramudha lenavurai கரஹரப்ரியா அகரமுத லெனவுரை
Podhu pAdalkaL 325 brindhAvana sArangA athala sEda nArAda பிருந்தாவன சாரங்கா அதல சேடனாராட
Podhu pAdalkaL 331 thilang ArAdha kAdhalAgi திலங் ஆராத காதலாகி
Podhu pAdalkaL 343 sindhubhairavi Unun thasaiyudal சிந்துபைரவி ஊனுந் தசையுடல்
Podhu pAdalkaL 350 kAvadichindhu EttilE varai காவடிச்சிந்து ஏட்டிலே வரை
Podhu pAdalkaL 372 kAnadA gnAnavi bhUshaNi கானடா ஞானாவி பூஷணி
Podhu pAdalkaL 378 dharbAri kAnadA thiriupura madhanai தர்பாரி கானடா திரிபுர மதனை
Podhu pAdalkaL 385 dhurgA nAli raNditha zhAlE துர்கா நாலிரண்டிதழாலே
Podhu pAdalkaL 391 sArangA / kurinji nILankoL mEgaththin சாரங்கா / குறிஞ்சி நீலங்கொள் மேகத்தின்
Podhu pAdalkaL 395 rAmapriyA paravai keththanai ராமப்ரியா பரவைக்கெத்தனை
Podhu pAdalkaL 406 sunAdha viNodhini bOdha nirkguNa சுநாத வினோதினி போத நிர்க்குண
Podhu pAdalkaL 410 thilang managa pAda திலங் மனக பாட
Podhu pAdalkaL 411 rAmapriyA manaimakkaL suRRa ராமப்ரியா மனைமக்கள் சுற்ற
KAnchIpuram 424 bAgEsrI atraik iraithEdi பாகேஶ்ரீ அற்றைக்கிறை
KAnchIpuram 426 behAg karuma mAna பெஹாக் கரும மான
ThiruvAnaikkA 445 dEsh parimaLa migavuLa