AURORA TEMPLE THIRUPPUGAZH LIST


GROUP STHALAM NEW SONG# RAGAM SONG ராகம் பாடல்
VINAYAKAR STHUTHI 1 nAttai Kaithala Niraikani நாட்டை கைத்தல நிறைகனி
VINAYAKAR STHUTHI 2 nAttai / mOhanam pakkarai vichithramaNi நாட்டை / மோஹனம் பக்கரை விசித்ரமணி
VINAYAKAR STHUTHI 3 hamsadhwani / Anandhabhairavi umbartharu dhEnumaNi ஹம்ஸத்வனி / ஆனந்தபைரவி உம்பர்தருத் தேநுமணி
VINAYAKAR STHUTHI 4 hamsadhwani ninadhu thiruvadi ஹம்ஸத்வனி நினது திருவடி
NOOL 5 gauLai muththaith tharu கௌளை முத்தைத்தரு பத்தித்
ARUPADAI VEEDU ThirupparankunRam 6 sAvEri unaith dhinanthozhu சாவேரி உனைத் தினம்
ARUPADAI VEEDU ThirupparankunRam 8 sankarAbharanam / nIlAmbari Kanakan Thiralkinra சங்கராபரணம் / நீலாம்பரி கனகந் திரள்கின்ற
ARUPADAI VEEDU ThirupparankunRam 9 hindhOLam sandhadham bandhath ஹிந்தோளம் சந்ததம் பந்த
ARUPADAI VEEDU ThirupparankunRam 10 Anandhabhairavi Thadakkai Pangayam ஆனந்தபைரவி தடக்கைப் பங்கயம்
ARUPADAI VEEDU ThiruchendUr 11 hindhOLam andhakan varundhinam ஹிந்தோளம் அந்தகன் வருந்தினம்
ARUPADAI VEEDU ThiruchendUr 17 husEni iyalisaiyi luchitha ஹுஸேனி இயலிசையி லுசித
ARUPADAI VEEDU ThiruchendUr 25 sahAnA / thilang kAlanAr vengkodun சஹானா / திலங் காலனார் வெங்கொடுந்
ARUPADAI VEEDU ThiruchendUr 27 karaharapriyA kombanai yArkhAdhu கரஹரப்ரியா கொம்பனை யார்காது
ARUPADAI VEEDU ThiruchendUr 28 surutti chEma kOmaLa சுருட்டி சேமக் கோமள
ARUPADAI VEEDU ThiruchendUr 29 bhImpLAs thaNdE nuNdE vaNdAr பீம்ப்ளாஸ் தண்டேனுண்டே வண்டார்
ARUPADAI VEEDU ThiruchendUr 30 simmEndhira madhyamam / dhanyA thandayaNi veNdaiyung ஸிம்மேந்திர மத்யமம் / தன்யாசி தண்டையணி வெண்டையங்
ARUPADAI VEEDU ThiruchendUr 34 thOdi / atAnA thondhi sariya தோடி / அடாணா தொந்தி சரிய
ARUPADAI VEEDU ThiruchendUr 41 dEvaghAndhAri parimaLa kaLapa தேவகாந்தாரி பரிமள களப
ARUPADAI VEEDU ThiruchendUr 52 sindhubhairavi vandhu vandhu சிந்துபைரவி வந்து வந்து
ARUPADAI VEEDU ThiruchendUr 53 khAmbOdhi / sahAnA variyAr karungkaN காம்போதி / சஹானா வரியார் கருங்கண்
ARUPADAI VEEDU ThiruchendUr 54 yamunA kalyANi vindhadhi nooRi யமுனா கல்யாணி விந்ததி னூறி
ARUPADAI VEEDU ThiruchendUr 55 mANd viRalmAra naindhu மாண்ட் விறல்மார னைந்து
ARUPADAI VEEDU Pazhani 60 mOhanam / nAttakurinji Arumugam Arumugam மோஹனம் / நாட்டக்குறிஞ்சி ஆறுமுகம் ஆறுமுகம்
ARUPADAI VEEDU Pazhani 62 bEgadA orupozhudhu mirucharaNa பேகடா ஒருபொழுது மிருசரண
ARUPADAI VEEDU Pazhani 65 dEsh gathiyai vilakku தேஷ் கதியை விலக்கு
ARUPADAI VEEDU Pazhani 68 vijayanAgari karuvinuru vAgi விஜயநாகரி கருவின் உருவாகி
ARUPADAI VEEDU Pazhani 69 gauLai kurambai malasalam கௌளை குரம்பை மலசலம்
ARUPADAI VEEDU Pazhani 71 jOnpuri / sankarAbharaNam sivanAr manangkuLira ஜோன்புரி / சங்கராபரணம் சிவனார் மனங்குளிர
ARUPADAI VEEDU Pazhani 73 hamsanAdham chIR lasadanvinai ஹம்ஸநாதம் சீறல் அசடன்
ARUPADAI VEEDU Pazhani 77 hamIr kalyANi thamaru mamaru ஹமீர்கல்யாணி தமரும் அமரும்
ARUPADAI VEEDU Pazhani 81 vasanthA pagarthaRkari thAna வஸந்தா பகர்தற்கரி தான
ARUPADAI VEEDU Pazhani 88 subha panthuvarALi mUla mandhira சுபபந்துவராளி மூல மந்திர
ARUPADAI VEEDU Pazhani 90 rAmapriyA varadhA maNinI ராமப்ரியா வரதா மணிநீ
ARUPADAI VEEDU SwAmimalai 93 jOnpuri avAmaru vinAvasu ஜோன்புரி அவாமுறு வினாவசு
ARUPADAI VEEDU SwAmimalai 99 khamAs kadimA maLarkkuL கமாஸ் கடிமா மலர்க்குள்
ARUPADAI VEEDU SwAmimalai 101 yamunA kalyANi kaRaipadumu dambi யமுனா கல்யாணி கறைபடுமு டம்பி
ARUPADAI VEEDU SwAmimalai 102 bhImpLAs khAmiyath thazhundhi பீம்ப்ளாஸ் காமியத் தழுந்தி
ARUPADAI VEEDU SwAmimalai 103 bilahari kumara gurupara பிலஹரி குமர குருபர
ARUPADAI VEEDU SwAmimalai 104 kalyANi charaNa kamalAlayaththai கல்யாணி சரணகம லால யத்தை
ARUPADAI VEEDU SwAmimalai 106 sunAdha viNodhini jegamAyai yuRRe சுநாத வினோதினி செகமாயை யுற்றெ
ARUPADAI VEEDU SwAmimalai 108 kApi nAsarthang kadaiyathanil காபி நாசர்தங் கடையதனில்
ARUPADAI VEEDU SwAmimalai 109 yadhukula khAmbOdhi nAvERu pAma Naththa யதுகுல காம்போதி நாவேறு பாம ணத்த
ARUPADAI VEEDU SwAmimalai 111 kApi pAthi mathinadhi pOthu காபி பாதிமதி நதி போது
OTHERS ThiruezhukURRirukkai 113 dharbAri kAnadA Oruru vAkiya thAraga தர்பாரி கானடா ஓருரு வாகிய தாரகப்
ARUPADAI VEEDU Thiruthanikai 117 asAvEri irumalu rOga muyalgan அஸாவேரி இருமலு ரோக முயலகன்
ARUPADAI VEEDU Thiruthanikai 119 naLinakAnthi udayavarka Leva நளினகாந்தி உடையவர்க ளேவ
ARUPADAI VEEDU Thiruthanikai 125 hamsAnandhi Edhu budhdhi aiyA ஹம்சானந்தி ஏது புத்தி ஐயா
ARUPADAI VEEDU Thiruthanikai 128 kAnadA kanaiththa thirkkumip கானடா கனைத்த திர்க்குமிப்
ARUPADAI VEEDU Thiruthanikai 132 sAmA chinaththi laththinai சாமா சினத்தி லத்தினை
ARUPADAI VEEDU Thiruthanikai 134 behAg thuppA rappA பெஹாக் துப்பா ரப்பா
ARUPADAI VEEDU Thiruthanikai 136 sahAnA / senjurutti nilayAtha samuddhiramAna ஸஹானா / செஞ்சுருட்டி நிலையாத சமுத்திர
ARUPADAI VEEDU Thiruthanikai 137 sindhubhairavi ninaiththa theththanaiyiR சிந்துபைரவி நினைத்ததெத்தனயில்
ARUPADAI VEEDU Thiruthanikai 140 dhvijAvandhi / ranjani poRpa dhaththi naiththu த்விஜாவந்தி / ரஞ்சனி பொற்ப தத்தி னைத்து
KUNDRUTHORADAL Rathnagiri 148 Anandhabhairavi bhakthiyAl yAnunai ஆனந்தபைரவி பக்தியால் யானுனை
KUNDRUTHORADAL KadhirkhAmam 150 khAmbOdhi udukkath thukilvEnu சக்ரவாஹம் உடுக்கத் துகில்வேணு
KUNDRUTHORADAL KadhirkhAmam 151 chakravAham edhiri lAtha bhakthi சக்ரவாஹம் எதிரி லாத பத்தி
KUNDRUTHORADAL KadhirkhAmam 155 kundhaLavarALi Thirumakal Ulaavum குந்தலவராளி திருமகள் உலாவும்
KUNDRUTHORADAL KundruthORAdal 161 pUrvikalyANi athirum kazhal பூர்வி கல்யாணி அதிருங் கழல்
KUNDRUTHORADAL KongaNagiri 165 manOlayam aingaranai yoththamana மனோலயம் ஐங்கரனை யொத்தமன
KUNDRUTHORADAL ThiruchirAppaLLi 172 Anandhabhairavi dhavaLa rUpa (kuvaLai pUsal) ஆனந்தபைரவி தவள ரூப (குவளை பூசல்)
KUNDRUTHORADAL ThiruchirAppaLLi 174 mOhanam pakaliraviniR RadumARA மோஹனம் பகலிரவினில்
KUNDRUTHORADAL Thirumalai (Srisailam) 182 bilahari orupadhu mirupadhu பிலஹரி ஒருபது மிருபது
KUNDRUTHORADAL ThiruvEngadam 185 brindhAvana sArangA saravaNa bhavanidhi பிருந்தாவன சாரங்கா சரவண பவநிதி
KUNDRUTHORADAL VaLLimalai 188 dharBari kAnadA allivizhi yAlu தர்பாரி கானடா அல்லிவிழி யாலு
KUNDRUTHORADAL VaLLimalai 189 mOhanam aiyumuru nOyu மோஹனம் ஐயுமுறு நோயும்
OTHERS AvinAsi 204 kApi iRavAmaR piRavAmal காபி இரவாமற் பிறவாமல்
OTHERS ENkaN 211 ranjani sandha nandhi mirndha ரஞ்சனி சந்த னந்தி மிர்ந்த
OTHERS KaruvUr 217 pUrvikalyANi madhiyAl viththaganAki பூர்வி கல்யாணி மதியால் வித்தகனாகி
OTHERS KAsi 218 chandrakauns dhAra Nikkadhi சந்த்ரகௌன்ஸ் தார ணிக்கதி
OTHERS KAsi 219 sArangA vEzha muNda சாரங்கா வேழ முண்ட
OTHERS Sivapuram 229 nIlAmbari manamenum poRul நீலாம்பரி மனமெனும் பொருள்
OTHERS SIrkAzhi 236 panthuvarALi pUmAdhura mEyaNi பந்துவராளி பூமாதுர மேயணி
OTHERS SOmanAdhanmadam 238 senjurutti oruvazhipa dAthu செஞ்சுருட்டி ஒருவழிப டாது
OTHERS ThiruppukkoLiyUr 252 dEsh pakkuva vAchAra தேஷ் பக்குவ ஆச்சார
OTHERS Thirumurugan pUNdi 261 dhurgA avasiyamun vEndi துர்கா அவசியமுன் வேண்டி
OTHERS ThiruvAdAnai 265 rAga mAligai UnAru mutpiNiyu ராக மாலிகை ஊனாரு முட்பிணியு
OTHERS ThiruvArUr 266 sriranjani nIthAn eththanayAlum ஶ்ரீரஞ்சனி நீதானெத் தனையாலும்
OTHERS ThiruvIzhimizhalai 274 amirthavarshiNi eruvAi karuvAi அமிர்தவர்ஷிணி எருவாய் கருவாய்
OTHERS Thilathaipathy 281 janaranjani iRayath thanaiyO ஜனரஞ்சனி இறையத்தனையோ
OTHERS DevanUr 284 valaji thAra kAsu ran வலஜி தாரகாசுரன்
OTHERS PErUr 291 charukEsi thIrAp piNi thIra சாருகேசி தீராப் பிணிதீர
OTHERS Madhurai 296 shanmugapriyA nI thaththuvamAki ஷண்முகப்ரியா நீ தத்துவமாகி
OTHERS MAyApuri 298 panthuvarALi sikaramarundha vAzhvathu பந்துவராளி சிகரமருந்த வாழ்வது
OTHERS VaithIsuran kOyil 318 vAchaspathi uraththurai bOdha வாசஸ்பதி உரத்துறை போத
OTHERS VaithIsuran kOyil 320 manOlayam mAli nAleduththa மனோலயம் மாலினாலெடுத்த
OTHERS Kshetrak kOvai 322 yamunA kalyANi Kumbakonamo யமுனா கல்யாணி கும்பகோணமோ
GENERAL Podhu pAdalkaL 325 brindhAvana sArangA athala sEda nArAda பிருந்தாவன சாரங்கா அதல சேடனாராட
GENERAL Podhu pAdalkaL 339 vasanthA iruntha veedum வஸந்தா இருந்த வீடுங்
GENERAL Podhu pAdalkaL 350 kAvadichindhu EttilE varai காவடிச்சிந்து ஏட்டிலே வரை
GENERAL Podhu pAdalkaL 354 natabhairavi karuppuR RURip நடபைரவி கருப்பற் றூறிப்
GENERAL Podhu pAdalkaL 356 bAgEsrI kavadu kOththezhu பாகேஶ்ரீ கவடு கோத்தெழு
GENERAL Podhu pAdalkaL 361 amirthavarshini sandham punaindhu அமிர்தவர்ஷிணி சந்தம் புனைந்து
GENERAL Podhu pAdalkaL 378 dharbAri kAnadA thiriupura madhanai தர்பாரி கானடா திரிபுர மதனை
GENERAL Podhu pAdalkaL 379 nAttakurinji thiraivanja iruvinaikal நாட்டக்குறிஞ்சி திரைவஞ்ச இருவினைகள்
GENERAL Podhu pAdalkaL 385 dhurgA nAli raNditha zhAlE துர்கா நாலிரண்டிதழாலே
GENERAL Podhu pAdalkaL 391 sArangA / kurinji nILankoL mEgaththin சாரங்கா / குறிஞ்சி நீலங்கொள் மேகத்தின்
GENERAL Podhu pAdalkaL 395 rAmapriyA paravai keththanai ராமப்ரியா பரவைக்கெத்தனை
GENERAL Podhu pAdalkaL 396 sahAnA paruthi yAyppani சஹானா பருதி யாய்ப்பனி
GENERAL Podhu pAdalkaL 405 hamsadhwani pothuva thAithani ஹம்சத்வனி பொதுவ தாய்த்தனி
GENERAL Podhu pAdalkaL 410 thilang managa pAda திலங் மனக பாட
GENERAL Podhu pAdalkaL 414 sankarAnandhapriyA munaiya zhindhathu சங்கரானந்தப்ரியா முனையழிந்தது
GENERAL Podhu pAdalkaL 417 behAg vAdhan thalaivali பெஹாக் வாதந் தலைவலி
PANCHABHUTHA STHALAM KAnchIpuram 424 bAgEsrI atraik iraithEdi பாகேஶ்ரீ அற்றைக்கிறை
PANCHABHUTHA STHALAM KAnchIpuram 439 behAg muttup pattuk பெஹாக் முட்டுப் பட்டுக்
PANCHABHUTHA STHALAM KAnchIpuram 440 AbhOgi vamba Rachchila ஆபோகி வம்ப றாச்சில
PANCHABHUTHA STHALAM ThiruvAnaikkA 441 bhUpALam aniththa mAna பூபாளம் அனித்தமான
PANCHABHUTHA STHALAM ThiruvAnaikkA 443 ranjani kurudhipu lAlenpu ரஞ்சனி குருதிபு லாலென்பு
PANCHABHUTHA STHALAM ThiruvAnaikkA 444 sudhdha sAvEri nAdith thEdi சுத்த ஸாவேரி நாடித் தேடி
PANCHABHUTHA STHALAM ThiruvaruNai 450 sAmA iravudpagaR palakAlum சாமா இரவுபகற் பலகாலும்
PANCHABHUTHA STHALAM Thiruvarunai 455 sivaranjani kayalvizhith thEnenai